Nieuwsbrief
Is deze e-mail niet leesbaar, klik hier.

Je ontvangt deze email omdat je bekend bent met Bureau Spoorbouwmeester of één van onze
medewerkers. Schrijf je uit mocht je deze email niet meer willen ontvangen.
 
26 september 2013
Op het Jaarevent 2013 van Bureau Spoorbouwmeester stond het gebruik en hergebruik van (spoor)erfgoed centraal. Dit keer had het event de vorm van een mini-symposium, Erf Goed! getiteld. Ruim 120 belangstellenden bezochten het symposium dat plaatsvond in de reeds herbestemde Veerensmederij in Amersfoort.  Centrale vragen: hoe zorgen we dat bestaande stationsgebouwen een vitale rol kunnen blijven spelen, zowel als station als in de stedelijke omgeving? En wat zou de langetermijnvisie van de spoorsector moeten zijn op beheer, onderhoud en ontwikkeling van het waardevolle vastgoed?

Op het minisymposium wees Spoorbouwmeester Koen van Velsen tijdens zijn introductie op de opgaven en kansen die de rijke geschiedenis ons biedt. Hij hield een pleidooi voor een goede omgang met het spoorerfgoed. Ook wees hij op het belang de visie op erfgoed een prominente plek te geven in het Spoorbeeld, het vormgevingsbeleid van de spoorsector. “Door bewust te zijn van de cultuurhistorische waarde en de gebruiksmogelijkheden van ons erfgoed, kunnen we betere keuzes maken in het duurzaam gebruik en hergebruik van onze gebouwen en ons spoornetwerk.” Ook benadrukte hij de bijzondere positie van het spoorse erfgoed. “Stations en gebouwen in de spooromgeving hebben een heel eigen dynamiek en potentie die zich onderscheiden van veel ander erfgoed.” Van Velsen ging verder in op de transformatie van stationsgebouwen en het spanningsveld tussen behoud en gebruik. Lees meer over de middag op de website. 
Duurzaamheid
Duurzaamheid en sustainability zijn tegenwoordig veelgehoorde termen. Ook in de spoorse wereld is duurzaamheid een actueel thema. Dat blijft niet alleen bij woorden. Onlangs heeft de Nederlandse infrasector, waaronder NS en ProRail, een convenant getekend met Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Defensie met een heel duidelijk doel: 30% energiebesparing.

Bureau Spoorbouwmeester wil met het symposium een bijdrage leveren aan de discussie rond duurzaamheid en met het thema “Erf goed!, gebruik en hergebruik” de aandacht vestigen op de duurzame inzet van bestaande gebouwen en wil daarom de aandacht vestigen op de kansen en mogelijkheden die in her-te-gebruiken gebouwen schuilen. Deze aandacht voor hergebruik staat ook in het verlengde van eerdere initiatieven zoals De Collectie. 
De Collectie
Vijftig markante stationsgebouwen vormen samen De Collectie. Ze geven een mooi beeld van het rijke Nederlandse stationserfgoed. De vijftig stations zijn uitvoerig beschreven en gedocumenteerd en dienen als voorbeeld en inspiratie voor een zorgvuldige omgang met het cultuurhistorisch erfgoed van het spoor. Lees verder
Cultuurhistorisch onderzoek
Goed cultuurhistorisch onderzoek is van groot belang bij een zorgvuldige omgang met ons spoorerfgoed. Daarom worden alle cultuurhistorische onderzoeken en waardestellingen in opdracht van ProRail en NS vervaardigd door gespecialiseerde cultuurhistorische onderzoeksbureaus. Bureau Spoorbouwmeester adviseert bij de selectie van de bureaus en begeleidt het onderzoekstraject en de vervaardiging van de waardestellingen. Het doel is om voor alle Collectiestations bindende waardestellingen te maken; goed toegankelijk voor alle belanghebbende partijen en vooral inspirerend voor iedereen die met een verbouw van een monumentaal station te maken krijgt. Lees verder
15 jun 2013 Jaarbericht 2012 is weer uit
Ieder jaar presenteert Bureau Spoorbouwmeester een Jaarbericht met daarin een overzicht van ‘de gedane zaken’ en een blik op de toekomst. Het Jaarbericht 2012 staat sinds augustus online. Voor het eerst volt het Jaarbericht de opzet in routeonderdelen en is het opgemaakt in de nieuwe Spoorbeeld huisstijl.
Lees meer via de website.
De Collectiecheck 
Maakt een station nu wel of niet deel uit van De Collectie? Met behulp van de Collectiecheck is dat makkelijk na te gaan. Ook geeft de check snel duidelijkheid of er cultuurhistorisch onderzoek gedaan is en of er en waardestelling beschikbaar is. Overigens worden ook bij niet-Collectiestations al dan niet beknopte waardestellingen als vertrekpunt voor (ver)bouwprojecten gebruikt, zeker als het gaat om stations of emplacementen met een monumentale waarde.
Kijk verder op de website.
Spoorbeeldflyer
In oktober 2012 ging het Spoorbeeld helemaal digitaal. Toch kunnen we nog niet helemaal zonder papier. Vanaf nu hebben we ook weer Spoorbeeld om uit te delen. Voor hen die het Spoorbeeld nog niet kennen, hebben we een speciale flyer samengesteld om uit te delen of achter te laten. Bedoeld als een eerste kennismaking met het Spoorbeeld en de website. Hij is verkrijgbaar bij Bureau Spoorbouwmeester.
Binnenkort nieuwe essays
De Spoorbeeldwebsite is niet alleen een handige plek om alle relevante kaders, visies en ontwerpuitgangspunten terug te vinden, ook is het de plek voor achtergrond en inspiratie. Inmiddels staan al verschillende essays op onze Spoorbeeld-inspiratiepagina waaronder diverse verhalen over erfgoed en herbestemming. Binnenkort plaatsen we nieuwe bijdragen op de website. In voorbereiding is een nieuw essay over het Spoorerfgoed, en essays over de Stationsomgeving en het omgevingsdomein en Glas-en-loodramen op stations. We verwachten ze aan het eind van het jaar.
Kijk bij Inspiratie voor de essays.
Dag van de Duurzaamheid
Het energieverbruik van treinen is minder dan dat van vliegtuigen en auto’s. Die duurzame voorsprong willen we bij het spoor graag behouden. Daarom viert ProRail op 10 oktober met vele andere partijen de Dag van de Duurzaamheid. Lees meer over duurzaamheid bij ProRail
Week van de wederopbouw
Door sommigen verguisd, maar door een steeds grotere groep gewaardeerd: de architectuur uit de jaren 40, 50 en 60 van de vorige eeuw. Deze week besteedt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in de Week van de Wederopbouw volop aandacht aan de bijzondere en monumentale gebouwen uit de periode 1945 - 1965. In deze jaren zagen ook verschillende nieuwe stations het licht zoals de Collectiestations van Eindhoven, Enschede, Nijmegen en Tilburg.
Lees meer op de website van de Week van de wederopbouw.
Veerensmederij
Het symposium Erf Goed! vond niet geheel toevallig plaats in de Veerensmederij, op een steenworp afstand van station Amersfoort. Deze wagenwerkplaats behoort tot het industrieel erfgoed van Amersfoort en was tussen 1938 en 2000 in gebruik bij NS. Nadien zijn een aantal gebouwen gesloopt. Gelukkig bleven diverse andere gespaard. De oude werkplaats is door de Stichting Industrieel Erfgoed in de Stad Amersfoort (Siesta) ‘geadopteerd’ en werd in 2007 aangewezen als rijksmonument. Samen met diverse andere markante industriële monumenten is de Veerensmederij een trekker in de herbestemming van het gebied aan de noordzijde van station van Amersfoort.
Hergebruik
We zijn bezig met het thema Erf Goed! over het hergebruik van spoorinfra en spoorerfgoed. Er wordt op dit moment gewerkt aan een essay over spoorerfgoed. Bij Inspiratie zijn inmiddels een drietal artikelen verschenen in de reeks van vier over hergebruik van spoorerfgoed. Het laatste artikel volgt nog in november.   
 
 
Inspirerend Hergebruik

Het artikel Inspirerend Hergebruik belicht enkele voorbeelden van verfrissende nieuwe invullingen van oude of verlaten stationsgebouwen.
Lees verder
Sporen boven de stad

Het tweede artikel gaat over enkele projecten die een voorbeeld zijn voor hergebruik van ruimte op aan of onder het spoor. Lees verder
Nieuw gebruik op oude sporen
Artikel drie gaat over hergebruik van spoorinfra met verrassend nieuwe functies. 
Lees verder